برای دریافت مشاوره فنی از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

برای تماس با پشتیبانی فروش از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

تماس با ما

تماس با ما

دﻓﺘﺮ ﭘﺮوژه اﯾﺮان ﻣﺎل:

ایران، تهران، سرو آزاد، خیابان گودرزی ، نبش ۱۲ شرقی ، پلاک ۴۵

تلفن:  0118 4419 21 98+
فکس: ۰۱۱۹ ۴۴۱۹ ۲۱ ۹۸+
ایمیل: info@adokco.co
وب سایت: www.adokco.com

تماس با ما

دﻓﺘـﺮ ﻣـﺮﮐــﺰى:

ﺗﻬﺮان، ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺘﺤﻰ ﺷﻘﺎﻗﻰ،ﭘـﻼك ۲۵، ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن اﻣﺎم ﻋﻠـــﻰ، واﺣﺪ ۷

ایمیل: info@adokco.co
وب سایت: www.adokco.com

تماس رایگان

شماره تماس: ۰۱۱۸ ۴۴۱۹ ۲۱ ۹۸+

فرم تماس با ما