برای دریافت مشاوره فنی از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

برای تماس با پشتیبانی فروش از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرى ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ

شرح پروژه

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرى ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻋﻈﯿﻢِ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﺗﯿﻢ آداك اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ. واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ اى ﻧﺎﻣﻰ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان.

  • ۳۰۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ
  • ﻃﺒﻘﻪ
  • ﻣﻨﻔﻰ ۷ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ
  • ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ۳ ﻫﺰار ﺧﻮدرو
  • ۴ داروﺧﺎﻧﻪ