برای دریافت مشاوره فنی از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

برای تماس با پشتیبانی فروش از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

ارائه ی برترین راهکار ها در طراحی و اجرای پروژه های ساختمان هوشمند

نرم افزار مدیریت ساختمان
دارای تکنولوژی روز

این نرم افزار در واقع یک واسط مدیریتی و عملیاتی برای ارتباط با سیستم کنترلی می باشد.

 • مشاهده و مدیریت دیتا پوینت ها از طریق محیط گرافیکی و نمودار
 • مدیریت پیام های کنترلی
 • ایجاد و کنترل سناریوهای کنترلی در ساختمان
 • مدیریت کاربران سیستم و سطوح دسترسی
 • برنامه ریزی عکس العمل های کنترلی سیستم در مواجهه با رویدادها
هدف ما پروژه شماست

تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع

ارائه راه حل (Solution): شرکت ما با ارائه راه حلهای مهندسی شده و دقیق، همراه با شبیه سازی پویا، بهترین گزینه که نیرومند ترین، ارزان ترین، کامل ترین، و کاراترین سیستم مدیریت ساختمان را پیشنهاد میدهد.

طراحي (Design): نقشه های کامل سیستم مدیریت ساختمان از مرحله بسترسازی تا چیدمان تجهیزات و نحوه ارتباطات میانی اجزا تهیه می شود.

(BMS) سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

ساختمان هوشمند

سیستم هوشمند مدیریت ساختمان یا (BMS) یک سامانهٔ مبتنی بر رایانه که برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان (مانند تهویه، روشنایی، سیستم قدرت، سامانهٔ آتشنشانی و ایمنی) در داخل ساختمانهاست که شامل دو بخش نرم افزار و سخت افزار میباشد، سختافزارها معمولاً به صورت اختصاصی توسط میکروکنترلرها پیاده سازی میشوند و نرم افزارها نیز ممکن است به صورت اختصاصی برای سیستم نوشته شوند.

ایران مال (بازار بزرگ ایران)

View project
بیمارستان تات بیمارستان عمومى درمان سرطان

بیمارستان تات

View project

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرى ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ

View project

هتل دزاشیب

View project

آداك در ﺻﻨﻌﺖ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﮑﻰ از اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ى آداك ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﻰ ﺑﺎﻻ و اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾـﺎن اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧـﺪ و ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰات
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ
 • اﻧﺘﻘﺎل آب
 • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺗﻮرى
 • ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، آداك ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ را در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 • ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻨﻄﻘﻰ (PLC)
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺨﺶ (DCS)
 • ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎرﺗﻰ و درﯾﺎﻓﺖ داده (SCDA)
 • ﻓﻦ آورى اﻃﻼﻋﺎت(IT)
 • ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ(AI)
 • اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء (IOT)
 • ﺷﺒﮑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
 • ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ(HMI)
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ و روﺑﺎﺗﯿﮏ
 • ﻣﺤﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ
 • ﺳﻨﺴﻮر و ﻣﺒﺪل ﻫﺎى اﻧﺮژى
 • ﻣﺤﺮك ﻣﻮﺗﻮر
 • دﯾﮓ ﺑﺨﺎر و ﭼﯿﻠﺮ ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ
 • ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮاى ﺻﻨﻌﺘﻰ
 • ﭘﺴﺖ ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ

آداك در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﻰ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آداك و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. آداك، ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮاى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى، ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و اراﺋﻪ ى راه ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎى ﻣﻌﺮوف داﺧﻠﻰ و ﺷﺮﮐﺎى ﺗﺠﺎرى در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻰ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ آداك در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد:

 • ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى
 • ﻫﺘﻞ
 • ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ادارى
ﺧﺪﻣﺎتِ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ آداك
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى
 • ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮرﭘﺮدازى
 • ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • ﻧﻈﺎرت وﯾﺪﯾﻮﺋﻰ
 • ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﻰ
 • اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻓﺮاﺧﻮان
 • ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺮژى
 • اﯾﻨﺘﺮﮐﺎم
 • IPTV
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد
 • اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺗﺎق ﻣﯿﻬﻤﺎن
 • دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮ

آنچه ما ارائه می دهیم

ﺳﻼﻣﺖ اوﻟﯿــــﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﯿـــﺲ ﺷــــﺪه از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ آداك ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺮوى ﭘﯿﺶ روﻧﺪه در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. آداك ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻦ آورى ﻫﺎى روز )ﺳﺨﺖ اﻓﺰارى و ﻧﺮم اﻓﺰارى( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اى ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮى در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﺑﻮﺟﻮد آورد. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻧﻮآوران ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﻰ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎى ﺗﺠﺎرى ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

 • ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
 • ﭘﺰﺷﮏ از راه دور و درﻣﺎن از راه دور
 • ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎى ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
 • ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر
 • ﭘﺮده ﻫﺎى ﺳﻘﻔﻰ
 • اﺑﺰار درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن

آنچه ما ارائه می دهیم

ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آداك اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ روى ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزىِ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ اﻧﺮژى، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه اى ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺑﺮاى ﻧﺴﻞ ﻫﺎى آﯾﻨﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺑﺪون در ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎى آﯾﻨﺪه در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺮژىِ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ى آداك در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد:

 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮه ورى اﻧﺮژى
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزى و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزى
 • ﻣﺼﺮف آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزى اﻧﺮژى ﻫﺎى ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
 • ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژى

معرفی سیستم ها و سرویس ها

آداك در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آداك را ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﺷﺮﮐﺎى ﺗﺠﺎرى و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﻦ آورى ﻫﺎى ﻓﻮق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﻧﺴﺖ.

با ما در تماس باشید

مشاورین و همکاران ما

buildproplus

آداك در ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺮژى ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻧﺎﻣﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزى و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن، ﺗﺒﺎدل راﻫﮑﺎر و ﻫﻤﮑﺎرى ﺗﺠﺎرى دارد.