برای دریافت مشاوره فنی از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

برای تماس با پشتیبانی فروش از طریق فرم تماس زیر اقدام فرمایید.

Contact us

Contact us

Iran Mall Project Office:

Tandis ADOK Building, East 12th St, Goodarzi St, Sarv-e Azad Town (Azad Shahr Town), Tehran, Iran

 TEL  +۹۸ ۲۱ ۴۴۱۹ ۰۱۱۸
FAX:  +۹۸ ۲۱ ۴۴۱۹ ۰۱۱۹
Email:      info@adokco.co
Web Site:  www.adokco.com

Contact us

Head Office:

Apt. 7, Imam Ali Building, No 52, Fathi Shaqaqi St, Yusef Abad, Tehran, Iran

Email : info@adokco.co
Website:  www.adokco.com

Get in touch with us:  +۹۸ ۲۱ ۴۴۱۹ ۰۱۱۸

Contact Form