برای سازندگان و سرمایه گذاران در صنعتِ ساختمان

۱. بازگشت هزینه هوشمند سازی ساختمان تنها با کاهش بیست درصدی مصرف انرژی

۲. فروش ساختمان های هوشمند با قیمت بالاتر که هزینه هوشمند سازی را پیش از انتظار باز می گرداند

۳.  فروش سریع تر ساختمان های هوشمند و راه حلی برای مقابله با رکود در خریدِ ساختمان

۴. با توجه به پیش بینی ها در آینده ای نزدیک تمام ساختمان ها، هوشمند ساخته خواهند شد و سازندگانِ امروزِ ساختمان های هوشمند به عنوان پیشتازان و سازندگانِ برتر شناخته خواهند شد

۵. امکانِ تعریف سناریو به سفارشِ هر خریدار و بهره بردار آداک با برترین راهکارها برای ساختمان هوشمند